Om HRA

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS er et interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke. HRA har et styre bestående av en representant fra hver kommune, og en generalforsamling bestående av ordfører og en fra opposisjonen i hver kommune.

HRA har totalt ca 26.000 abonnenter og betjener ca 63.000 mennesker. HRA drifter Trollmyra avfallsanlegg og gjenvinningsstasjoner i hver kommune. Hver husstand sorterer avfallet i fire typer. Det er matavfall, papir/drikkekartong, husholdningsplastemballasje og restavfall. Matavfall avfall behandles i et biogassanlegg på Trollmyra. Papir sendes til gjenvinning. Restavfall sendes til forbrenning. Plasten blir til ny plast og metanol.

Private kan levere sorterte avfallstyper som det er videre avsetning for gratis på gjenvinningsstasjonene.

Biogassanlegg (bildet på forsiden)
Matavfall renses for forurensninger, blandes med vann og kvernes ned til 10-12 mm størrelse. Deretter pumpes massen til råtnetanker hvor det dannes metangass. Denne gassen, sammen med metangass fra deponiet driver en gassmotor som produserer strøm og varme. Gassmotoren ble kuttet ut ved årsskiftet 2013/2014 og er nå solgt. Fra april 2014 vil gassen renses for CO2 mm. og komprimeres til 240 bar. Den leveres da som drivstoff til biler. Lokalt er det renovasjonsbilene og 5 lokale postbiler, resten av gassen vil forsyne Oslo-området.
Etter utråtning sentrifugeres mesteparten av vannet i råtneresten ut og benyttes til innblanding i nytt matavfall. Den tykke delen av råtneresten behandles i kompostanlegget. Ferdig biorest blandes med torv og sand til jord.

Deponi
Deponiet er nedlagt fra 1. juli 2009. Et lite nytt deponiområde tar i mot ikke nedbrytbare masser.
Restavfall som trenger sortering leveres til sorteringsplate. Etter sortering går resten til forbrenning.
Deponiet er bunntettet. Sigevannet samles opp og pumpes til eget biologisk renseanlegg.  Gassen suges ut av deponiet og går i rør til gassmotoren.

Renseanlegg
Renseanlegget er et biologisk renseanlegg. Renser sigevann fra deponi og biogassanlegg.

Presse
Ballepressen presser papp og plast. Papp presses i baller på ca. 500 kg. Disse leveres som råvare for ny papp. Plast presses i baller på ca. 300 kg. Disse går til videresortering i forskjellige plastsorter, som igjen brukes som råvare for ny plast.

Generalforsamling
Knut M. Lehre, Gran
Harald Tyrdal, Lunner
Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker
Kjell B. Hansen, Ringerike
Per Berger, Hole

Styre
Leif Kristian Alm, Gran
Bjørn Haugen Morstad, Lunner
Signe von Streng, Jevnaker
Ole Petter Løbben, Ringerike
Tore Solheim, Hole
Joar Aalmo, ansatterep.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.